(Bilde: pexels-pnw-production)

ENØK og ENEFF

Hva betyr de to begrepene i dag?

Energieffektivisering (ENEFF) dreier seg om å gjøre en bygning mer effektiv med hensyn til den energi som benyttes i den. I hovedsak dreier dette seg om å effektivisere varmetilførselen til bygningen (for eksempel varmepumpe eller smartløsninger for elektrisk styring) og effektivisere utnyttelsen av denne varmen som tilføres (f.eks. sparedusj og isolering).

Mens energieffektivisering dreier seg om å bruke så lite strøm som mulig samtidig som at komfort opprettholdes, så dreier energiøkonomisering seg først å fremst om å bruke strømmen så økonomisk fornuftig som mulig.

Energieffektivisering brukes i dag i dagligtalen som et synonym med begrepet energiøkonomisering (ENØK). I Energikommisjonens rapport bemerkes dette slik:

Enøk er en annen variant av energieffektivisering, og innebærer at vi legger samme økonomiske mål på tiltak for å spare inn forbruk av energi, som på tiltak for å øke tilførselen (Generaldirektør i NVE, 1983). Dersom energiprisene representerer alle kostnadene i energisystemet, kan de legges til grunn for vurdering av det samfunnsøkonomiske enøkpotensialet. 

Det er imidlertid ikke bare energiprisene som gjør det viktig med energieffektivisering i dag. Vel så viktig er nettet vi har, som har begrenset kapasitet. Det utgjør et samfunnsproblem og på sluttbrukerens side, medfører det ekstra nettleie i tillegg til strømprisen.

Det vil også i takt med det grønne skiftet oppstå behov for mer kraft i fremtiden. Dette hensynet ivaretas ikke like godt ved begrepet ENØK som sikter mot sluttbrukeren, som det gjør ved bruk av begrepet ENEFF. Sistnevnte ser også motsatt vei og ut mot storsamfunnet, og dets behov for at alle skal ha tilgang til tilstrekkelig med rimelig kraft og behov for at effektiviseringen også skjer på en miljømessig god og bærekraftig måte.