Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor
Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor

NÅ: Regjeringen vil gi flere tusen kroner til hver husstand i sør

EnergiNytt24 erfarer: Regjeringen vil foreslå at hver husholdning i sone sør-, øst- og vest (1, 2 og 5) får utbetalt mellom 50 og 80 øre pr. kwh av strømforbruket i desember, inntil et visst forbruk. En vanlig stor bolig i sørnorge, vil da kunne få ca. 2.400 kroner som kompensasjon for desemberregningen.

Løsningen på strømkrisen ble ikke behandlet i gårsdagens statsråd, men etter det EnergiNytt24 erfarer så har Støre likevel en konkret plan. Denne vil han sannsynligvis legge frem for Stortinget mandag eller tirsdag. Støre skal holde pressekonferanse om planen i dag kl 12.00.

Flere tusen kroner i kompensasjon på desemberregningen

Forslaget som i skrivende stund antakeligvis testes ut, innebærer etter hva vi erfarer, at hver husstand i sørnorge (sone 1, 2 og 5) får utbetalt en kompensasjon for strømregningen for desember. Denne skal være slik at disse husstandene ikke betaler mer enn 70 – 100 øre eks avgifter pr. kwh forbruk (innslagspunkt), inntil et øvre tak (utslagspunkt).

Det er i følge SSB ca. 2,4 mill husstander i Norge. Ca. 700.000 av disse er i sone 3 og 4, og vil antakeligvis falle utenfor ordningen på grunn av at de antas få lavere strømpris i desember enn det som kan bli innslagspunktet for ordningen.

En husstand i vanlig stor bolig i sørnorge med strømforbruk på 3.000 kwh i desember, vil derimot kunne få utbetalt ca. 2.400 kroner om innslagsterskelen blir 70 øre.

Hele landet betaler lik strømpris i desember

Etter det vi erfarer og ut fra det vi antar, vil kompensasjonsordningen derved ikke få noen betydning for de som bor i Trøndelag og nordover i landet (sone 3 og 4), da disse husstandene antas få en middel gjennomsnittspris ut fra spotprisen på mellom 70 og 100 øre.

Det har vært mye diskusjon senere tiden om de store prisforskjellene det har vært mellom nord og sør. Ved et slikt forslag vil regjeringen kanskje samtidig søke å dempe denne diskusjonen.

Beregningen av forslaget

Planen skal være at det skal gis kompensasjon for forbruk som er høyere enn en middel strøm spotpris (for desember) ut fra en innslagsterskel mellom 70 og 100 øre.

Ut fra våre kilder legger vi til grunn for våre beregninger at middel gjennomsnittlig spotpris i desember vil bli ca. 150 øre for hele sørnorge (var ca 133 øre i november).

De 1,7 millionene husstandene i sørnorge vil ved forslaget om det er dette Regjeringen faller ned på, da få mellom 50 og 80 øre i utbetalt kompensasjon for hver kwh de bruker i desember, avhengig av hva som blir innslagspunktet (differansen mellom innslag 70 øre og middelverdi 150 øre = 80 øre).

Vil koste mellom 1 og 2 milliarder for desemberregningen

Hver av husstandene bruker i følge SSB ca. 16.000 kwh/år. I desember er forbruket høyere enn om sommeren, og er i følge tall fra Elhub ca. 12 % av årsforbruket, dvs. ca. 2000 kwh.

Ut fra tallene fra SSB og Elhub, anslås husstandene i sone 1, 2 og 5 i desember å bruke ca. 1,9 milliarder kwh (1,9 Twh). En kompensasjon ut fra middel spotpris tall 70 øre kwh, som gir 80 øre i kompensasjon pr kwh, gir forslaget en kostnadsramme på ca 1,5 milliarder kroner. Dersom Støre har falt ned på 100 øre, som gir 50 øre i kompensasjon pr kwh, så blir kostnadsrammen ca. 950 millioner kroner for desember.

Nevnte tall tar ikke høyde for at en del av forbruket SSB bygger på, ligger over gjennomsnitt for aktuell boligtype og sannsynlig øvre tak som blir foreslått (utslagspunkt). Den sannsynlige kostnadsramme med et slikt forslag vil derfor være mellom 800 millioner og 1,3 milliarder for desemberregningen.

Øvre tak

Det ligger nemlig også planer i forslaget om et øvre tak for kompensasjonsordningen. Hva  regjeringen vil foreslå at Stortinget bestemmer som utslagspunkt vet vi ikke noe om.

Det er flere alternativer regjeringen har måtte må velge mellom. Det enkleste er å sette utslagspunktet i samsvar med det som er normalforbruket for en stor enebolig, dvs ca 3.000 kwh/mnd (SSB).

Dersom det innføres et slikt øvre tak, vil en husstand i vanlig stor bolig i sørnorge, med strømforbruk på 4.000 kwh i desember, få samme kompensasjon som en husstand i en bolig som bruker 3.000 kwh, dvs. 2.400 kroner, forutsatt at innslagsterskelen blir 70 øre.

En enslig i en liten leilighet i sørnorge med forbruk 500 kwh i desember, vil til sammenligning ut fra samme innslag- og utslagspunkt, få 400 kroner med samme ordning.

Dersom vi skulle tippe, ville vi tippe at regjeringen ikke har tid til å lage et komplisert system som differansierer de ulike typene husstander og at de vil legge det øvre taket på ca 3.000 kwh.

Julebonus for de med gode strømavtaler

Forslaget innebærer i realiteten at det blir en makspris på mellom 70 og 100 øre. Likevel med den forskjell, forutsatt at den skal gjelde likt for alle, at de som har gjort gode strømavtaler med sin strømleverandør, vil komme bedre ut en formålet er med forslaget. De få som har gjort gode fastprisavtaler under 70 øre, vil i så fall komme godt ut med en julebonus fra regjeringen.

Skal utbetales av nettselskap

Det skal i følge det vi erfarer være nettselskapene (som driver kraftlinjene) som skal forestå beregning og utbetaling. Ettersom beregningen ikke kan gjøres før i januar, antar vi at utbetalingen vil skje av nettselskapet på nyåret.

Usikkert hvor lenge ordningen skal gjelde

Regjeringen har tidligere gitt klart uttrykk for at de mener at strømkrisen er ekstraordinær og midlertidig, og at løsningen derfor også må være midlertidig. Vi antar derfor at Støre vil foreslå at det bare gjøres vedtak for en midlertidig periode.

Hvorvidt Støre nå også vil foreslå kompensasjonsordning for januar er mer usikkert, men ut fra det EnergiNytt24 har erfart så vil regjeringen foreslå at den skal løpe fremover en stund. Den samlede kostnadsrammen for krisehjelpen vil derved komme opp i 10 milliarder kroner.

Regjeringen har allerede med støtte fra SV avtalt at El-avgiften skal nedjusteres betydelig frem til mars. Det er foreslått satt av totalt 2,9 milliarder til dette i revidert forslag til Stortinget etter at ny regjering kom på plass. Det er ukjent om dette nå vil trekkes tilbake igjen, hvilket i så fall antas medføre stor motstand hos norske strømkunder.

Sannsynlig at det blir som Støre foreslår

Alle partiene på Stortinget er enige om at det snarest må vedtas en kriseløsning. Det er grunn til å anta at alle partiene vil stille seg bak forslaget om det  blir slik vi har erfart det planlegges å bli.

Stortinget har det dilemmaet at dersom de ikke godtar regjeringens forslag, så blir det sannsynligvis ikke noe vedtak før jul. Saken må da sannsynligvis tilbake til regjering igjen og vedtak kan da sannsynligvis ikke treffes av Stortinget før jul.

Folkekrav om makspris 50 øre

Facebookgruppa «Vi som krever billigere strøm» med en halv million medlemmer, hadde meningsmåling om makspris torsdag denne uka. Over 10.000 personer deltok i målingen som varte i 2 timer. Hele 99 prosent av de som deltok stemte for makspris på 50 øre og uten øvre tak.

Nevnte forslag er minst 20 øre høyere enn dette kravet og har i tillegg et øvre tak. Samtidig innebærer forslaget at det ikke blir vesentlig dyrere strøm for norske husholdninger i desember i år, enn det som har vært gjennomsnittet de siste 10 år. Det gjenstår å se om stormen stilner nå.

Nettleien

Strømkrisen som de mange redaksjoner har skrevet daglig om den siste tiden, innbefatter også den nye nettleien som vil gjelde fra januar. Her innføres energiledd og effektleddd. Mange frykter at denne også vil medføre stor økning av strømregningen.

Alle partiene på Stortinget inklusiv regjeringspartiene, har gitt uttrykk for at de ønsker å utsette ordningen og få den nærmere utredet. Det er grunn til å anta at Støre i helga også vil fortelle norske strømkunder at regjeringen vil beslutte å utsette ordningen.

Stilner stormen for jul

Det er grunn til å tro at  Støre vil stille stormen med forslaget om det blir slik vi har beskrevet her. I hvert fall for en stund.

Prisene på langtidskontrakter har skutt i været og det er stor usikkerhet om mange faktorer som påvirker strømprisene. Støre må derfor regne med at stormen fort kan ta seg opp igjen, for strømprisene i Europa som Norge med de siste kablene er sterkt påvirket av, har han ikke kontroll over.

(Redaktør er admin i facebookgruppa som er nevnt i artikkelen)